bc-clijob delete

Delete a job.

Usage

job delete name

where
name of job to delete.

write on name

Example

Delete a job

BeyondCron % job delete /examples/server/backup
BeyondCron % job list backup

Job Type Mode Description --- ---- ---- -----------

See also